swentech.co.th
Tel: 02-398-8896-7 , 02-744-7086-8

ผู้บริหาร

คุณจุลกร  สิงหโกวินท์
Chulakorn

ตำแหน่งปัจจุบันประธาน บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการศึกษา:   

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณทิต, ลอนดอน สคูล ออฟ อีคอนอมิค
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลัย วอลตัน

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ประธานบริหาร สมาคมธนาคารไทย
 • ประธานคณะกรรมการธนาคารทหารไทย
 • ประธานกรรมการบริหารธนาคารเอเชีย

ประสบการณ์การทำงานในวงการธนาคารของผม เริ่มต้นที่ธนาคารกรุงเทพ จากนั้นย้ายมายังธนาคารเอเชียซึ่งทำต่อเนื่องมา 19 ปี  ในช่วง 11 ปีสุดท้ายผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารเอเชีย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร ยูโอบี) ประสบการณ์การทำงานด้านการธนาคารทำให้ผมมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน รวมถึงการสร้างและบริหารองค์กรด้วย ประสบการณ์นี้เองที่ผมหวังว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร สเวนเทค

Monita คุณไล ยุง โมนิต้า สิงหโกวินท์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน :

 • กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์การทำงาน:

นับจากย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทยในปี ค.ศ.1982 ดิฉันทำงานหลากหลาย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและกรรมการของบริษัทสเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด

เคยเป็นผู้จัดการบริษัท เอวิส(Avis) ประเทศไทย เป็นกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่บริษัทอินชเคป(Inchcape)  ดิฉันสนใจที่จะช่วยเหลือสังคมจึงร่วมงานกับสยามสมาคม(Siam Society)ในตำแหน่ง เหรัญญิก รองประธาน และเลขานุการ รวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา 8 ปีด้วยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดิฉันได้ปรับโครงสร้างและลดขนาดมูลนิธิทุนการศึกษาอาเชียน(Asian Scholarship Foundation) ปัจจุบันดิฉันได้ เป็นกรรมการ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand)

งานอดิเรก: ดิฉันชอบเที่ยว เคยเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางสายใหม่ เยี่ยมคารวะและศึกษาวัฒนธรรมธิเบต ตามรอยเท้าพระพุทธเจ้าไปอินเดีย เดินป่าเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาแอลป์ในยุโรป ดิฉันรักศิลปะด้วย มักไปพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะเสมอ ดิฉันเล่นไพ่บริจและไพ่นกกระจอกด้วย

คุณโกวิทย์  ภู่ริยะพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นับจาก1978-1980 เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ “ตงฮั่ว”ในประเทศไทย
 • 1980-1982 เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ไท่ตง” ในประเทศไทย
 • 1982-1985 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝายการค้าจีนของหจก.ไท่หิงหลง
 • 1985-1987 ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการของบริษัทซีทีเอส จำกัด
 • 1987-1990 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกเครื่องแยกและเครื่องรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทธนา เพรส จำกัด
 • 1990-ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท

งานอดิเรก : ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศจีนและผมได้ใบรับรองจากHSKในภาษาจีนขั้นสูงสุด (Chinese Proficiency Test)

คุณสุมิตรา  นามจุมจัง

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

การศึกษา: ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน: 

เข้าร่วม บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 1997 ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทำบัญชี, การบริหารงานขาย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

งานอดิเรก: เรียนรู้ภาษาจีน, ปลูกต้นไม้, อ่านหนังสือและการปรุงอาหาร

error: Content is protected !!