swentech.co.th

เครื่องตรวจโลหะ / เครื่องตรวจน้ำหนัก

ใช้สำหรับพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลข เพื่อให้ผู้บริโภคทราบวันผลิต วันหมดอายุและครั้งที่ผลิต สินค้าที่นิยมใช้ เช่น ซองบรรจุอาหาร ขนม เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ฉลาก สติ๊กเกอร์ ฯลฯ

เครื่องตรวจโลหะ ระบบ MDC

คุณสมบัติพิเศษ

  • เครื่องตรวจจับโลหะ สำหรับตรวจจับวัตถุดิบที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตยา อาหาร เครื่องสำอางค์และเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกระดาษ พลาสติก แก้ว เพื่อคัดชิ้นที่มีโลหะรวมอยู่ด้วยออก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
  • วิธีการเตือนเมื่อตรวจเจอโลหะมี 2 วิธี คือส่งเสียงดังและหยุดเครื่อง หรือคัดออกอัตโนมัติ


เครื่องตรวจน้ำหนัก  ระบบ CWC

คุณสมบัติพิเศษ

  • ใช้สำหรับควบคุมน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ คัดส่วนที่น้ำหนักไม่ตรงตามที่ต้องการออก รวมทั้งเป็นบรรทัดฐานในการปรับแต่งเครื่องจักรผลิตและเครื่องจักรบรรจุ
  • หน้าจอแบบสัมผัส มีภาษาอังกฤษและภาษาจีนง่ายต่อการตั้งค่า
  • วิธีการคัดออกมี 2 วิธี คือ ถ้าสินค้าเบาใช้ลมเป่า ถ้าหนักมากใช้อุปกรณ์คัดออก

error: Content is protected !!